De onaanvaardbare toestand van de gemeentelijke speelpleinen sint-Franciscus en p’tit boule. L’état inacceptable des pleines de jeux communales saint-françois et p’tit boule. (Frederic Roekens)

De toestand van de gemeentelijke speelpleinen p’tit boule (Delhayesquare) en Sint-Franciscus (tussen Groenstraat en Poststraat) is dermate slecht dat er ernstige veiligheidsrisico’s bestaan voor de kinderen die er spelen.

Publié le mercredi 31 août 2016

Het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen legt aan uitbaters van speelterreinen bepaalde normen en verplichtingen op.

De gemeente geeft echter blijk van een totaal gebrek aan onderhoud van de twee speelterreinen. In bepaalde gevallen leidt dit tot onaanvaardbare veiligheidsrisico’s. Er zijn ernstige tekortkomingen qua netheid ; ernstige slijtage van de bodemafwerking ; problemen met de oppervlakteafwerking (spijkers, roest, splinters,...) ; scherpe hoeken ; ontbrekende onderdelen ; extreme slijtage en problemen qua niveau van los bodembedekkingmateriaal. Tenslotte zijn er ook ernstige problemen met de afsluiting en de hekken rondom de beide speelterreinen. Zeker voor het Sint-Franciscuspark kan dit leiden tot valpartijen met mogelijk zeer ernstige gevolgen.

Het KB bepaalt in artikel 9 dat een risicoanalyse moet plaatsvinden naast een regelmatig nazicht, onderhoud en periodieke controles. Het is zeer de vraag of de gemeente deze bepalingen ernstig heeft genomen en over een gedegen en wettelijk verplicht inspectie- en onderhoudsschema beschikt. Heeft de gemeente ten slotte voldaan aan de meldingsplicht van incidenten zoals voorzien in het KB ?

Ik heb daarom aan de bevoegde federale overheidsdienst gevraagd om zoals het KB het voorschrijft de nodige controles uit te voeren en de gepaste maatregelen te nemen om de veiligheid op de gemeentelijke speelterreinen van de gemeente Sint-Joost te garanderen.

Vragen :

  • Heeft de gemeente de verplichte risicoanalyse uitgevoerd voor de speelterreinen. Heeft het de eveneens verplichte regelmatige nazicht, onderhoud en periodieke controles uitgevoerd in deze twee parken. Kan het dit staven met het door de wetgeving opgelegde inspectie- en onderhoudsschema. Heeft de gemeente ten slotte voldaan aan de meldingsplicht van incidenten zoals voorzien in het KB ? Hoeveel incidenten hebben er plaatsgevonden de afgelopen jaren ?
  • Zijn er budgetten voorzien om de twee speelterreinen aan een grondige renovatie te onderwerpen en zo ja hoeveel geld is er voorzien en wanneer zullen de werken plaatsvinden ? Hoe zal de gemeente het onderhoud van deze infrastructuur in de toekomst aanpakken ?
  • Hoe gaat de gemeente de veiligheid garanderen tot de nodige werken zijn uitgevoerd ?
  • Wanneer zullen de structurele problemen in het Sint-Franciscuspark worden aangepakt die handelen over de nog steeds afgesloten toegang aan de Groenstraat en de scheiding tussen de sportzaal Nelson Mandela en het park ?