Schepen en beleidsplan Dierenwelzijn -Echevin et plan d’action bien-être des animaux (Veerle Vandenabeele)

Publié le lundi 29 février 2016

België telt 104 schepenen van dierenwelzijn. In Sint-Joost-ten-Noode heeft geen van de schepenen de bevoegdheid dierenwelzijn in zijn takenpakket. Nochtans kampt ook onze gemeente met problemen die onze aandacht verdienen. Door de bevoegdheid “dierenwelzijn” bij naam te noemen en toe te wijzen aan een schepen kunnen de belangen van dieren meer aandacht krijgen en kan een beleidsplan uitgewerkt worden.

Beleidsplan : Een zwerfkattenbeleid, een coördinerend politieagent om op te treden bij verwaarlozing of misbruik, humaan bestrijden van de overpopulatie van duiven, een hondenbeleid met aandacht voor uitloopplaatsen, een beleid rond circussen en kermissen of ook rond wilde en verwilderde soorten. Deze en andere problematieken kunnen in zo’n dierenwelzijnsplan opgenomen worden.

De Waalse minister voor Dierenwelzijn, Carlo Di Antonio, heeft eind 2015 een omzendbrief naar alle Waalse steden verstuurd om hen aan te moedigen om een schepen van dierenwelzijn aan te stellen.

Dat was zelfs de voorwaarde om financiële steun voor de sterilisatie van zwerfkatten te krijgen. Het is dus duidelijk dat een beleid hieromtrent belangrijk is. Voor meer info : http://diantonio.wallonie.be/111-communes-s-engagent-lutter-contre-la-prolif-ration-des-chats-errants-en-wallonie-et-d-signent-un-chevin-du-bien-tre

Relevanter voor Sint-Joost : de Brusselse staatsecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets pleit duidelijk voor een versterkte samenwerking tussen instanties die zich met dierenwelzijn bezighouden : http://www.biancadebaets.be/files/news/20151216-persbericht-bianca-debaets-dierenwelzijn-op-maat-van-de-grootstad.pdf Bovendien heeft ze al een vergadering met de verschillende Brusselse schepenen voor Dierenwelzijn georganiseerd. Voor een goed gewestelijk beleid is er dus een extra nood in Sint-Joost aan een schepen die officieel bevoegd is in die materie.

(Ik weet echter niet of Sint-Joost tijdens die vergadering vertegenwoordigd was door een andere afgevaardigde). https://www.biancadebaets.be/nl/beleid-brussel/dierenwelzijn/rond-de-tafel-met-de-brusselse-schepenen-over-dierenwelzijn

Voorstel :

  • de gemeente wijst de bevoegdheid dierenwelzijn toe aan één van de schepenen
  • er wordt een dierenwelzijnsbeleidsplan opgemaakt met concrete acties om het welzijn van dieren in onze gemeente onder de aandacht te brengen en te verbeteren.

En Belgique, il y a 104 échevins avec la compétence du bien-être des animaux. A Saint-Josse, cette compétence n’a été attribuée à aucun échevin. Pourtant, notre commune a également sa part de problèmes en cette matière. En nommant la compétence « bien-être animal” et en l’attribuant à un échevin, les intérêts des animaux deviennent plus visibles et un plan d’action peut être élaboré.

Plan d’action : Une politique pour les chats errants et la surpopulation des pigeons, un agent de police pour coordonner les cas de négligence ou d’abus, un politique canine avec des endroits où les chiens peuvent être lâchés et où ils peuvent courir, une politique des cirques et kermesses avec animaux sauvages, sont quelques exemples de problématiques qui peuvent être repris dans un tel plan d’action de bien-être animal.

Le ministre wallon de bien-être animal, Carlo Di Antonio (CdH), a envoyé fin 2015 une circulaire à toutes les villes wallonnes afin de les encourager à nommer un échevin du bien-être animal. Ceci était même un prérequis pour l’attribution d’une aide financière pour la stérilisation de chats errants.

Ceci démontre l’avantage pour une commune d’avoir un échevin avec ladite compétence. Pour plus d’info : http://diantonio.wallonie.be/111-communes-s-engagent-lutter-contre-la-prolif-ration-des-chats-errants-en-wallonie-et-d-signent-un-chevin-du-bien-tre

Plus relevant pour Saint-Josse : la secrétaire d’état du bien-être animal Bianca Debaets promeut ouvertement une collaboration renforcée entre les instances s’occupant du bien-être animal : http://www.biancadebaets.be/files/news/20151216-persbericht-bianca-debaets-dierenwelzijn-op-maat-van-de-grootstad.pdf En outre elle a déjà réuni les divers échevins bruxellois du bien-être animal. Une bonne concertation au niveau régional demande donc un échevin tennoodois compétent en la matière (Je ne sais pas si Saint-Josse était représentée à la réunion par un autre échevin). https://www.biancadebaets.be/nl/beleid-brussel/dierenwelzijn/rond-de-tafel-met-de-brusselse-schepenen-over-dierenwelzijn

Proposition :

  • la commune attribue la compétence bien-être animal à un de ses échevins
  • la commune rédige un plan d’action du bien-être animal avec des actions concrètes pour mettre le bien-être des animaux dans notre commune à l’agenda et l’améliorer.