Interpellatie : Vragen en bemerkingen ivm GAS-boets

Interpellation : Questions et observations au sujet des SAC


Er is sprake van een gemeenschappelijk GAS-beleid tussen Evere, Schaarbeek en Sint-Joost.
Aangezien de federale wetgeving de gemeentes zelf laat bepalen wat ze al dan niet in het gemeentelijk reglement invoeren (bv. eventuele verlaging van de boete-plichtige leeftijd tot 14 jaar) hebben wij de volgende bedenkingen en vooral vragen :

De Gemeentelijke administratieve sancties (GAS-SAC) kunnen een zinvol instrument zijn in het veiligheidsbeleid, omdat zij toelaten snel te reageren op vormen van overlast die veel ergernis wekken maar vaak onbestraft blijven.
Toch mag men bij een GAS systeem de volgende zaken niet uit het oog verliezen:

 • Correcte informatie van de verdachte over diens rechten;
 • Heldere en duidelijke reglementering;
 • Aandacht voor alternatieven zoals bemiddeling en herstelgerichte taakstraffen;
 • Proportionaliteit van de boete met de overlast en de financiële draagkracht van de persoon (cfr. Federale verhoging van 125 naar 175 euro voor minderjarigen en van 250 naar 350 euro voor meerderjarigen);

Teneinde de beslissingen die zullen genomen worden in het gemeentelijk reglement, te kaderen, vragen wij vandaag naar de volgende informatie :

A. In verband met de huidige situatie :

 • Hoeveel GAS boetes heeft de gemeente uitgeschreven in 2011, 2012 en 2013 ? voor welk bedrag (uitgeschreven en daadwerkelijk geïnd)? hoeveel hebben beroep aangetekend ?
 • Is het systeem van GAS boetes voor foutparkeerders door de nieuwe federale wetgeving nu juridisch volledig in orde? Zal het uitgebreid worden naar de andere Brusselse gemeentes ?
 • Wat zijn de meest voorkomende types van overlast waarvoor tot nu toe in onze gemeente GAS boetes zijn uitgeschreven ? bv gaat het vooral over foutparkeren of ook over andere types van overlast (graag cijfers per categorie) ?
 • Hoeveel en welk type van taakstraffen of verplichte gemeenschapsdienst zijn er al geweest in 2011, 2012 en 2013?
 • Welke agenten kunnen in onze gemeente vaststellingen doen? Welke stellen effectief de sancties vast?

B. In verband met het toekomstige gemeentelijk reglement :

 • Wat is de timing voor het opstellen van het gemeentelijk reglement?
 • Vanaf welke leeftijd zal de gemeente GAS boetes uitschrijven ? Heeft de gemeente effectief al GAS boetes uitgeschreven voor minderjarigen in 2011, 2012 en 2013? Zo ja, hoeveel boetes, vanaf welke leeftijd en voor welk type van overlast ?
 • Het inwinnen van een advies van de jeugdraad is verplicht. Zal men in onze gemeente het advies van de jeugdraad vragen ? Zo ja die van de Franse gemeenschap of de Vlaamse gemeenschap ? of een dubbel advies ?
 • Is de gemeente in onderhandeling met het parket ivm de opvolging van de gemengde inbreuken? Zijn er inbreuken die het parket volledig in handen zal geven van de gemeente? Zo ja, welke?
 • Wat zal de houding van de gemeente zijn ivm de sancties voor gemengde inbreuken?
 • Wat zal de houding van de gemeente zijn ivm toegang ontzeggen tot bepaalde plaatsen?
Share This