Sint-joost niet klaar in geval van een ramp / Saint-Josse n’est pas préparée en cas de catastrophes.


De wet van 28 maart 2003 tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming heeft de burgemeesters van elke gemeente de verplichting opgelegd een algemeen rampenplan of een Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan, kortweg ANIP voor hulpverlening op te stellen, dat de te treffen maatregelen en de organisatie van de hulpverlening bevat in geval van rampen of ernstige incidenten en/of schadegevallen.

De wetgeving werd verder uitgewerkt in het Koninklijk Besluit betreffende de nood- en interventieplannen van 16 februari 2006, en de Ministeriële Omzendbrieven NPU 1 tot 5 die hieruit voortvloeiden.

Een ANIP (gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan) omvat:

  • de waarschuwingsprocedures
  • de interventiewijze van de verschillende bevoegde diensten (taakverdeling)
  • de organisatie van de coördinatie van de operaties
  • de wijze van informeren van de mensen die door een ramp getroffen kunnen worden
  • de lijst van mensen die in de waarschuwingsketen kunnen tussenkomen
  • de lijst met de middelen die op gemeentelijk vlak ingezet kunnen worden

Een ANIP heeft als doel om improvisatie in noodgevallen tot een minimum te herleiden en alle actoren voorafgaandelijk op elkaar te laten inspelen.

Iedere persoon die op het terrein tussenkomt moet zijn of haar rol kennen in het kader van een gecoordineerde actie en dit zonder discussies en tijdsverlies. Naast een wettelijke verplichting is een ANIP dus van levensbelang.

Navraag bij de diensten van de gouverneur bevoegd voor het Brussels Gewest leert me echter dat Sint-Joost momenteel geen goedgekeurd gemeentelijk rampenplan heeft.

Vragen;

  1. Waarom heeft Sint-Joost momenteel geen goedgekeurd ANIP?
  2. Wordt er gewerkt aan het opstellen van een ANIP en zo ja, wanneer denk de gemeente hiermee klaar te zijn?
  3. Hoe zal de gemeente in de tussentijd zich voorbereiden in het geval er zich een ramp voordoet? Bestaat er reeds een vorm van waarschuwingsketen, een organisatieplan van de coordinatie of eventuele waarschuwingsprocedures?
Share This