Context

Mannen en vrouwen worden in onze samenleving geconfronteerd met verschillende omstandigheden en hebben verschillende behoeften, in functie van hun geslacht. Vaak wordt dit verschil genegeerd en is er gebrek aan een gendergestuurde politiek. Een genderpolitiek mag niet begrepen worden als een politiek die gebaseerd is op biologische verschillen, maar wel als een politiek die als doel heeft de sociale verschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen en de gelijkheid te bevorderen. Het concept heet « gender mainstreaming » en is voor het eerst benoemd in verschillende internationale documenten die voortvloeiden uir de derde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties (Nairobi, 1985) en daarna expliciet gevalideerd tijdens de Conferentie van Beijing (1995).

De Europese Raad definieert gender mainstreaming als « het (her)organisatiseren , verbeteren, evolueren en evalueren van het beslissingsproces, teneinde het gezichtspunt van gelijkheid tussen vrouwen en mannen in alle domeinen en op alle niveaus op te nemen, door de actoren die gebruikelijk zijn bij het bepalen van een politiek. »

Het betreft dus een strategie met als doel de gender dimensie op te nemen in alle politieke domeinen en in het geheel van beslissingsmechanismen, dus zowel tijdens de voorbereiding ervan als tijdens de uitvoering en de evaluatie.

Gender mainstreaming is dus meer dan een specifiek gelijkekansenbeleid, dat zich per definitie beperkt tot een specifiek domein en pas achteraf toegepast wordt op reeds vastgestelde ongelijkheden. Gender mainstreaming gaat verder en voorziet een preventieve, transversale en systematische aanpak.

Vraag – pilootproject

Het Gewest heeft originele initiatieven opgestart om de gemeentes bewust te maken van het belang van gender mainstreaming. Door middel van een pilootproject werkt het Gewest al 2 jaar aan het in rekening nemen van de genderdimensie in de gemeentelijke preventiediensten. Onze gemeente is een van de 6 pilootgemeentes die deelnemen aan dit project.

  • Kunt u ons wat meer informatie verstrekken over dit project ?
  • Waarop heeft het project juist betrekking?
  • Welke diensten, personen, administraties … zijn reeds betrokken ?
  • Hoelang zal het pilootproject duren?
  • Hoe zal het geëvalueerd worden ?
  • Hoe wordt er beslist over het verdere verloop van de activiteiten opgestart tijdens het pilootproject?
  • Bestaat er zoiets als een gelijkheidswerkplan, een activiteitenverslag of charter?
  • Kan men deze consulteren, eventueel in aanwezigheid van de bevoegde administratie en schepen?
Share This