In de Plantenstraat 98 , naast de gebouwen van de HBM, was jarenlang het filmlabo ‘Titra’ actief. Het bedrijf ging in 2007 bankroet en staat sindsdien leeg. Het OCMW van Sint-Joost kocht het gebouw met het plan om er een lokale antenne voor de Noordwijk te openen. Het OCMW moest wel vermoeden dat de gronden vervuild waren want een clausule in het verkoopscontract bepaalt dat de curator van de labo’s moet opdraaien voor de saneringswerken.


De vervuiling bleef echter niet beperkt tot het perceel in de Plantenstraat. Volgens de inventaris van de BIM/IBGE is de vervuiling in de grond aanwezig op verschillende percelen tussen de Linné- en Plantenstraat.

Volgens onze informatie vroeg HBM in het kader van de stedenbouwkundige vergunning voor de renovatie van de woningen en de creatie van een creche een rapport aan de BIM/IBGE. De resultaten van dit onderzoek spreken van de aanwezigheid van kwik in de bodem en van gechloreerde solventen in het grondwater. De IBGE /BIM acht een behandeling van de vervuiling noodzakelijk en dit is volgens de ordonnantie van 5 maart 2009 ten laste van de houders van zakelijke rechten van de verontreinigde gronden.

De behandeling moet plaatsvinden voor elke verkoop, overdracht of werken.
Concreet wordt voor het gebouw van de HBM de plaatsing van een voor gas ondoorlaatbaar membraan opgelegd. Het is zeer de vraag of dit voor de toekomstige bewoners en gebruikers van de creche voldoende geruststellend zal zijn.

Vragen :

  • Wat betekent de vervuiling voor de gezondheid van de huidige bewoners van de vervuilde percelen, is er met andere woorden een gezondheidsrisico ?
  • Wat is de kostprijs van het te plaatsen membraan en wat betekent dit voor de werf van de HBM qua vertraging en extra kosten ?
  • Is het membraan voldoende om de gezondheid van de kinderen en het personeel van de toekomstige creche te garanderen ?
  • Wat betekent de vervuiling voor de aanleg van de geplande groenzone rondom het gebouw ?
  • Wat is de stand van zaken van de geplande antenne van het OCMW en wat is de impact van de vervuiling hierop?
Share This