De vraagt naar (betaalbare) woningen neemt elk jaar toe terwijl ettelijke duizenden woningen blijven leeg staan.


Er zijn enkele indicaties op basis van verdacht laag water of energieverbruik. De schattingen lopen uiteen van 15.000 tot 30.000 of meer leegstaande woningen in het gewest.

Sint-Joost belast leegstaande panden en gronden maar uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag werden er vorig jaar slechts 3 eigenaars effectief belast omdat ze hun eigendom leeg laten staan. Begin dit jaar werden er 7 panden door het gemeentebestuur als leegstaand gebrandmerkt.

Sint-Joost heeft vorig jaar effectief de lijst van adressen met een abnormaal laag water- en elektriciteitsgebruik opgevraagd. Ik heb deze lijst van honderden adressen kunnen inkijken. Zelfs na het aftrekken van de woningen die momenteel worden gerenoveerd of verbouwd bleek het gemeentebestuur nog meer dan 60 adressen te hebben weerhouden. Gegevens van de dienst bevolking en controles ter plaatse zouden de lijst dan hebben herleid tot 7 adressen.

Na mijn schriftelijke vraag in februari 2015 stel ik vast dat het schepencollege op 17.04.2015 heeft beslist om een gemengde cel leegstand op te richten met ambtenaren van de dienst voor stadsvernieuwing en van de dienst stedenbouw.

Naast het belasten van leegstand heeft het gemeentebestuur nog andere drukkingsmiddelen om eigenaren aan te sporen hun woningen op de markt te brengen. Zo kan worden gedreigd met openbaar beheersrecht (droit de gestion publique). Het openbaar beheersrecht stelt een openbaar vastgoedbeheerder (gemeente, OCMW, autonoom gemeentebedrijf of openbare vastgoedmaatschappij) in staat om woningen die leeg staan of onbewoonbaar verklaard zijn op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet te beheren gedurende 9 jaar. Dit instrument wordt amper gebruikt.

Vragen :

  • Is het schepencollege het met me eens dat tussen 3 en 7 leegstaande woningen in de gemeente een grove onderschatting is van de realiteit ? Kan de procedure worden toegelicht die het gemeentebestuur volgt om leegstaande woningen te belasten.
  • Gaat de gemeente stappen ondernemen om de strijd tegen leegstand op te krikken ? Wat is de bedoeling van de nieuwe cel leegstand van het gemeentebestuur en waarom werd deze cel in april 2015 opgericht?
  • Denkt de gemeente eraan om het openbaar beheersrecht toe te passen ? Denkt de gemeente aan andere instrumenten om eigenaars aan te sporen hun pand op de woningmarkt te brengen?
Share This