Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in 2009 de Nieuwe Gemeentewet gewijzigd (Ordonnantie van 5 maart 2009) om bepaalde maatregelen ter verbetering van het personeelsbeheer in de gemeenten te implementeren. De gemeenten zijn daardoor verplicht om een HR-manager te benoemen.


Ze moeten ook beschikken over een organogram van hun diensten en deze publiceren op de gemeentelijke website. Het organogram is een onontbeerlijke beheerstool die de onderlinge koppeling en relaties van de verschillende diensten schetst.

In Sint-Joost bleef dit alles 8 jaar na het in voege treden van de ordonnantie echter dode letter. Op 15 maart 2017 zag ecolo-groen raadslid Frederic Roekens geen andere uitweg dan klacht in te dienen bij de voogdijoverheid voor het niet respecteren door de gemeente van de bepalingen van de nieuwe gemeentewet.

De gemeente heeft in 2017 immers nog steeds geen HR-manager en dus ook geen transparent HR-beleid. Bevorderingen en aanwerving gebeuren in een waas van mysterie en vriendjespolitiek. Vacatures worden niet gepubliceerd en er vinden haast geen vergelijkende examens plaats.

Cfr HR pagina op de gemeentelijke website waarop nooit een concrete vacature te vinden is.

De gemeente heeft ook geen geactualiseerd organogram (de laatste dateert van 2002 en is dus 15 jaar oud) zodat het onduidelijk is wie nu precies wat doet bij de administratie.

De voogdijverheid bevestigde na onderzoek deze vaststellingen en roept de gemeente op om eindelijk werk te maken van een actueel organogram en de aanstelling van een HR-manager die op zijn beurt eindelijk werk kan maken van een echt transparant personeelsbeleid. (zie brief Rudy Vervoort in bijlage)

Herhaaldelijke verzoeken van de ecolo-groen raadsleden hebben de gemeente er tot op heden immers nog niet toe aangezet om de verplichting van het gemeentebestuur om een organogram op te stellen en te publiceren te respecteren (Art 123 Nieuwe Gemeentewet). Een klacht bij de voogdij werd reeds ingediend vorig jaar en er werd toen al vastgesteld dat de gemeente inderdaad geen organogram had. Dit organogram is heden ten dage nog steeds niet beschikbaar en het is dus voor de gemeenteraadsleden het grote publiek onduidelijk wie precies voor wat verantwoordelijk is binnen de gemeentelijke administratie. Tevens heeft de gemeente nooit gevolg gegeven aan de verplichting ingeschreven in de Nieuwe Gemeentewet om een HR manager aan te stellen (Art 70bis). Het ontbreken van een HR-manager heeft dan weer verstrekkende gevolgen voor het personeelsbeleid (Art 70ter).

De directeur human resources, onder het rechtstreekse hiërarchische gezag van de gemeentesecretaris, wordt volgens de gemeentewet immers belast met het uitvoeren van het gemeentelijke beleid betreffende :

  • het personeelsmanagement;
  • de organisatie van de wervings- en de bevorderingsprocedures van het personeel alsmede van de examens;
  • het uitdenken en uitvoeren van omschrijvingen voor typefuncties en de coördinatie van het vaststellen van definities voor geïndividualiseerde functies;
  • het previsioneel beheer van het personeelsbestand en van de vaardigheden binnen de gemeente alsmede de uitwerking van een opleidingsbeleid voor het personeel;
  • de uitwerking van een ontwerp van reglement voor de evaluatie van het personeel, alsook het goed beheer van het evaluatieproces van ieder betrokken personeelslid;
  • het beheer van de interne mobiliteit binnen de gemeente;
  • het opstellen van jaarverslag ten behoeve van de gemeenteraad betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente. (Ord. 27.2.2014, B.S. 2.4.2014)]

Deze bovenstaande punten zijn onontbeerlijk voor een moderne efficiënte gemeentelijke administratie waar onze burgers recht op hebben. Door het ontbreken van een HR-directeur is er echter geen sprake van een HR-beleid die naam waardig in de gemeente Sint-Joost. Ecolo-Groen Sint-Joost hoopt met de klacht dat het gewest erop zal toezien dat de PS-SPa-CDH meerderheid eindelijk zal voldoen aan de wettelijke verplichtingen en een einde zal stellen aan de huidige wanpraktijken.

Share This