De negen Brusselse ‘Missions locales’ (en de drie Nederlandstalige werkwinkels) begeleiden werkzoekenden in hun zoektocht naar een job.


Ze kunnen burgers helpen in verschillende domeinen zoals beroepsoriëntatie, sollicitatie, keuze van opleidingen of het scheppen van nieuwe banen (bijv. in de sociale economie).
De Werkwinkels en de ‘Missions Locales’ maken de brug tussen de politiek, het bedrijfsleven en de burger en stimuleren de culturele verscheidenheid op de arbeidsmarkt. In 80 % tot 85 % van de gevallen zou een opleiding zelfs tot een effectieve tewerkstelling leiden.

De Mission locale moet voor Sint-Joost dus een belangrijk instrument zijn om de werkloosheid terug te dringen.

Het personeel van de Mission Locale van Sint-Joost klaagt anoniem in de pers echter steen en been over een gebrek aan leiderschap dat meer en meer impact heeft op de werking van de Mission locale en dus op de dienstverlening aan de burgers. Drie jaar lang al zou de directie haar taak niet meer naar behoren vervullen en de mission locale zou op de rand van de afgrond staan.

Zo wordt de afwezigheid, het drankgebruik en het ongepast gedrag van de directrice met de vinger gewezen. Bepaalde partners van de Mission locale zouden hierdoor zelfs hebben afgehaakt. De demotivatie van het personeel groeit. Taken van de directie worden door het personeel waargenomen. Bepaalde diensten zijn stuurloos en er is ook sprake van betaalachterstand (ondermeer van het vakantiegeld van het personeel).

Directie, raad van bestuur en het college zouden niet reageren op de verzuchtingen van het personeel. De directrice zou momenteel voor onbepaalde duur in ziekteverlof zijn.

Vragen :

  • Kan de bevoegde schepen reageren op de kritiek van het personeel? Vervulde de directie de laatste jaren haar taak naar behoren? Kan bevestigd worden dat de directrice voor onbepaalde duur in ziekteverlof is? Wie vervult haar taken en hoe denkt raad van bestuur en schepencollege een antwoord te bieden op de vragen van het personeel?
  • Is de Mission locale in staat om facturen en lonen naar behoren uit te betalen?
  • Welke partners hebben de samenwerking met de Mission Locale stopgezet?
  • Denkt de raad van bestuur er aan om een nieuwe directie aan te stellen?
  • Is de verkoop van het gebouw dat de Mission Locale huisvest nog steeds aan de orde? Zo ja waar moet de Mission Locale dan naartoe verhuizen en wanneer?