Ruim een jaar geleden stemde de meerderheid voor de aankoop van een gebouwencomplex voor dixit “de ontwikkeling van een productieatelier van stadsmeubilair”.


Ruim een jaar geleden tijdens de gemeenteraad van 30 november 2015 stemde de meerderheid voor de aankoop voor 775.000 euro van een gebouwencomplex gelegen in de Pieter Obberghenstraat 87-89 te 1140 Evere, voor dixit “de ontwikkeling van een productieatelier van stadsmeubilair teneinde de stedelijke context van het hele gemeentelijk grondgebied te verbeteren”.

De kritiek van de oppositie dat men eerst de noden moet onderzoek alvorens een gebouw te kopen in plaats van het omgekeerde werden toen weggelachen.

Op mijn vragen van toen over de eventuele besparingen op aankopen van straatmeubilair, de benodigde personeelsaantallen en loonkosten, organisatie en werking, van het atelier kon immers niet worden geantwoord en ik werd uitgenodigd om in een later stadium een interpellatie in te dienen. De dienst stadsvernieuwing zou ondertussen een studie voor het atelier uitvoeren.

Sindsdien is het stil rondom het atelier tot het schepencollege van 31.10.2016 besloot het centrale gebouw te laten slopen om ruimte te creëren die de groendienst ten goede zou komen om er planten te kweken.

Vragen;

  • Is de studie van de dienst stadsvernieuwing over de werking en organisatie van het atelier voor stadsmeubilair inmiddels voltooid? Kan deze studie worden voorgesteld aan de gemeenteraad?
  • Hoeveel geeft de gemeente jaarlijk uit aan straatmeubilair?
  • Welke gemeentedienst zal de ateliers beheren? Hoeveel personeelsleden zullen er worden tewerkgesteld? Gaat het om aanwervingen of overplaatsingen of een combinatie van beiden? Welke profielen worden gezocht? Op hoeveel worden de werking- en loonkosten geraamd op jaarbasis?
  • Welke activiteiten zullen er precies plaatsvinden? Welk type straatmeubilair zal er worden vervaardigd? Bezit de gemeente over een inventaris van benodigd straatmeubilair? Wat zijn de noden op jaarbasis? Hoeveel zal op basis van deze noden de productie van straatmeubilair bedragen op jaarbasis?
  • Straatmeubilair moet aan bepaalde normen voldoen en bestaande producten en ontwerpen zijn het intellectuele eigendom van hun respectievelijke producenten en ontwerpers. Beschikt de gemeentelijke administratie over de nodige kennis en expertise om straatmeubilair zelf van 0 te ontwerpen en te toetsen aan bestaande normen en wettelijke voorschriften? Beschikt de administratie ook over de nodige expertise om de ontwerpen om te zetten in concrete producten en heeft het een investeringsplan opgesteld voor de aankoop van de nodige werktuigen en machines? Hoeveel geld zal er moeten worden voorzien voor de aankoop van deze machines en werktuigen?
  • Hoeveel oppervlakte zal het atelier samen met de groendienst innemen in het gebouw? Welke werken, naast het slopen van het centrale gebouw moeten er plaatsvinden? Wanneer zal de bouwvergunning worden ingediend? Op hoeveel euro worden de nodige werken begroot?
  • Wanneer zal het atelier operationeel zijn? Wat gebeurt er ondertussen met het gebouw en welke kosten zijn hier aan verbonden?